خدمات اطفال کلینیک آفرینش

این خدمات شامل:

  • نمونه گیری پاشنه پای نوزاد
  • غربالگری
نوزاد و کودک
دست نوزاد
سندرم داون
نوزاد