مشاوره ژنتیککلینیک آفرینش

مشاوره ژنتیک اطلاعاتی را برای افرادی که اختلال ژنتیکی دارند و یا در معرض آن قرار دارند فراهم میکند،

خدمات ژنتیکی کلینیک آفرینش شامل: